سفید
کامیونت 6 تن

if(کامیونت 6 تن == "لاماری ایما"){ }