سفید
کامیونت 8.5 تن

if(کامیونت 8.5 تن == "لاماری ایما"){ }