سفید
کامیونت 9 تن

if(کامیونت 9 تن == "لاماری ایما"){ }