سفید
اس دبیلیو ام G01 اسپورت

if(اس دبیلیو ام G01 اسپورت == "لاماری ایما"){ }