🔹🔹🔹بانک شهر                   🔹   * ملت                            🔹   * کشاورزی    

مهر ایران                      * اقتصاد نوین                    * رسالت                      

آینده                           * صادرات                            * دی 

سپه                             * تجارت                              * رفاه                           

پاسارگاد                       🔹 * ملی                                * ایران زمین 

پارسیان                        * پست بانک                       * توسعه تعاون            

ملل 

 

ارسال نظر